Risicobeheersing

De kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Berekening kasgeldlimiet

2018

2019

2020

2021

Begrotingstotaal

473.907

445.446

435.729

434.661

Wettelijk percentage

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

Kasgeldlimiet

40.000

38.000

37.000

37.000

De gemeente Dordrecht verwacht in 2018 binnen de totale kasgeldlimietruimte te opereren.