Versterking bedrijfsvoering

ICT strategie

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. Deze ontwikkelingen in de samenleving, wetenschap en technologie maken een veranderopgave noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan de rol van 'Big Data' bij sturingsinformatie voor gerichte beleidssturing en horizontale verantwoording. Informatie maakt verder vernieuwing mogelijk in de bedrijfsprocessen; maar ook in wet- en regelgeving, samenwerking en de lokale uitvoeringspraktijk van gemeenten. Gemeenten onderscheiden zich niet op hun digitale infrastructuur, maar op wat zij ermee doen. Deze digitale infrastructuur moet veilig, betrouwbaar en 'digitaal duurzaam' zijn, zeker nu steeds meer informatie in verschillende digitale vormen, in zaakdossiers moet worden opgenomen. De digitale infrastructuur bestaat uit oplossingen van de markt die verbonden zijn met landelijke voorzieningen.

In de afgelopen jaren is een stevig ICT fundament in de Drechtsteden gerealiseerd. Onze ambitie is om in 2018 onze dienstverlening verder te versterken, aan te sluiten bij wettelijke verplichtingen en bovenal efficiënter te werken door en dankzij ICT. Wij gebruiken de Digitale Agenda 2020, die vorig jaar door de Algemene Ledenvereniging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is vastgesteld, hierbij als kompas. Transparant en efficiënt werken. Standaardiseren waar mogelijk en lokaal maatwerk bieden waar nodig; wat samen kan ook samen doen. Daarom werken wij gestaag verder aan de onderliggende bouwstenen van de elektronische overheid en zetten we in op open en big data.

Om deze ambitie waar te maken gaan wij verder aan de slag met het uniformeren van processen en het verstevigen van systemen. In dit kader is de verdere invoering van het Klant-Zaak-Archief-Systeem in 2018 een belangrijke ontwikkeling. Hierdoor zal onder andere de kwaliteit van ons archief op het door de wet vereiste niveau worden gebracht en onze digitale dienstverlening een kwaliteitsimpuls krijgen.

Daarnaast zetten we fors in op het digitaal samenwerken met partners in de stad en ons netwerk. Ook voeren wij technische hulpmiddelen in om de informatie die wij tot onze beschikking hebben beter te kunnen benutten. Ook zullen wij verder werken aan een 3D-model van onze stad, zodat ons beleid en de uitvoering efficiënter en effectiever kan plaatsvinden, onze informatie op een gebruiksvriendelijke manier kunnen delen en wij beter in staat zijn om samen te werken met partners in de stad.

Wij zullen in het kader van informatieveiligheid in 2018 maatregelen nemen om onze informatie beveiliging naar een hoger, vanuit de wet verplicht, niveau te tillen. Hierbij ligt, naast activiteiten in de techniek, de nadruk op de 'awareness' van medewerkers. Daarmee wordt een betrouwbare informatievoorziening gegarandeerd die noodzakelijk is voor het goed functioneren van de gemeente en dat vormt de basis voor de bescherming van rechten van burgers en bedrijven binnen de regio.

Open data
In 2015 is het onderwerp 'open data' duidelijk op de kaart komen te staan, mede dankzij een motie van de raad. Naar aanleiding daarvan is er beleid opgesteld omtrent open data, is een voorziening voor het delen van open data gerealiseerd en zijn een aantal data sets open gesteld. Een raadswerkgroep is in het leven geroepen om de raad op een actieve wijze te betrekken.

In 2018 zullen wij ons beleid continueren door onze data in toenemende mate open te stellen via de regionale voorzieningen. We beogen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij landelijke en internationale vindplaatsen en standaarden.