Organisatieontwikkeling

Regionale samenwerking

De gemeente Dordrecht voert haar taken uit op verschillende schaalniveaus (lokaal, Drechtsteden, Zuid-Holland Zuid) in een diversiteit aan structuren met wisselende samenwerkingspartners. De intensiteit van de samenwerking varieert van lokaal naar meervoudig lokaal, verlengd lokaal bestuur tot verlegd lokaal bestuur. Dit betreft zowel taken in het ruimtelijk-economisch als het sociaal domein. Rond sommige taken is de samenwerking en het schaalniveau door de wetgever bepaald (onder andere Veiligheidsregio), bij andere taken kiezen we op vrijwillige basis voor de samenwerking (bijvoorbeeld Drechtsteden).

De opbrengsten van de regionale samenwerking gaan verder dan het realiseren van doelen, te behalen efficiencyvoordelen, of het verminderen van kwetsbaarheid. Regio's kunnen fungeren als katalysator of onderlinge gemeentelijke concurrentie voorkomen en zo zorgen voor een krachtiger positionering of lobby. Anderzijds betekent samenwerking dat we voor besluitvorming tevens afhankelijk zijn van andere overheidspartners (gemeente, provincie, gemeenschappelijke regeling). Daar waar we bevoegdheden hebben overgedragen (delegatie) gaan we er zelfs niet meer over, maar maakt een ander beleid en besluit daarover. Dit vergt dat we moeten loslaten. Dat is soms lastig. Zeker daar waar we graag invloed uitoefenen op de uitkomst, we zaken in nabijheid georganiseerd wensen of voelen dat we aan de lat staan qua verantwoording.

Inmiddels verloopt meer dan de helft van de Dordtse uitgaven via Gemeenschappelijke regelingen. In het sociale domein is dat zelfs meer dan 75%. We hebben geen meerderheidszeggenschap, hetgeen noopt tot het uitbouwen van onze invloedssfeer om onze belangen optimaal te behartigen en onze doelen te realiseren. Vanwege een aantal ontwikkelingen op het schaalniveau van zowel Zuid-Holland Zuid als de Drechtsteden, gekoppeld aan de behoefte aan meer slagkracht en de daarvoor nodige integrale sturing ziet het college van Dordrecht reden voor strategische heroriëntatie op onze samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regelingen in het gebied. Dit betreft dus de samenwerking vanuit Dordrecht en de andere Drechtstedengemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regelingen (GRD, OZHZ, VRZHZ en DG&J) in onderlinge samenhang.

In aanloop naar de nieuwe bestuursperiode willen wij daarom een nadere analyse uitvoeren op het regionale sturingscomplex mede in relatie tot ons financieel perspectief en de centrumfunctie/rol van Dordrecht, onze gezamenlijk te realiseren doelen (maatschappelijke opgave) en de daarbij behorende optimale samenwerkings- en sturingsrelatie. Het proces zal worden vormgegeven in nauw overleg met de raad en met de colleges van de Drechtstedengemeenten.