Versterking bedrijfsvoering

Formatie en bezetting (inclusief ziekteverzuim)

De afgelopen jaren is er veel verandering in de formatie te zien geweest. We hebben gekozen om een aantal organisatieonderdelen te verzelfstandigen, of over te dragen aan andere partijen. We hebben er formatieplaatsen bij gekregen door diensten voor regiopartners aan te bieden.

In 2018 wordt op dit gebied minder wijzigingen verwacht. We verwachten geen grote veranderingen in het formatieoverzicht. Met de start van de nieuwe organisatiestructuur (zie onderdeel organisatieontwikkeling) zal onze gemeente ook flexibeler kunnen inspringen op de wisselende vragen uit de stad en de omgeving. We verwachten dat met de reorganisatie de formatie en bezetting niet wezenlijk gaat wijzigen.

Ook in 2018 blijft er aandacht voor de vergrijzing van de organisatie en de duurzame inzetbaarheid van onze ambtenaren. In 2017 zijn er zes trainees begonnen bij de gemeente. Dit draagt bij aan de verjonging van de organisaties, een frisse blik op de manier van werken en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Dordrecht als werkgever voor jong talent.

Flexibel zijn als organisatie blijft een van de belangrijkste uitdagingen voor Dordrecht. De ingezette organisatieontwikkeling draagt daar aan bij, maar ook een continue flexibele schil is daarvoor essentieel. De omvang van de inhuur wordt daarbij steeds minder zeggend; immers de noodzaak van externe inhuur wordt steeds meer gevormd door de maatschappelijke uitdagingen. Wel zien we in 2018 een aantal ontwikkelingen op dit terrein; minder externe inhuur enerzijds vanwege besluitvorming van het op de markt zetten van handhavingstaken en anderzijds vanwege besluitvorming om de Essenhof onderdeel te laten zijn van de gemeentelijke organisatie. Komende ontwikkelingen bij enkele afdelingen kunnen extra inhuur veroorzaken, zoals mogelijke transitie intergemeentelijk Project Management (iPM) en Dienstverlening Drechtsteden (DD). De inhuur voorkomt later mogelijke frictiekosten.

Voor alle uitgaven van de gemeente en dus ook voor inhuur geldt het principe dat het moet passen in de begroting. Reguliere inhuur zal in principe moeten worden bekostigd uit het reguliere formatiebudget. Voor andere inhuur zal projectbudget of exploitatie inkomsten beschikbaar moeten zijn of er zal op een andere manier inkomsten tegenover moeten staan. Wij sturen strak op de naleving. Een belangrijk speerpunt met betrekking tot externe inhuur is om zo goed mogelijk gebruik te maken van het eigen, vaste personeel en daar waar het met het vaste personeel niet haalbaar is (kwantitatief of kwalitatief) op een zo efficiënt mogelijk manier effectief gebruik te maken van externe krachten.

Een van de pijlers van de regionale bedrijfsvoeringsstrategie is het 'Goed Werkgeverschap' verder vorm te geven. Hierbij is de ambitie uitgesproken om steeds meer als werkgever een spiegel van de participatie maatschappij te worden. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van werknemers, flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling zijn daarbij belangrijke begrippen. Dit, vanuit een gelijkwaardige relatie tussen werkgever en werknemers. Vanuit Dordrecht zal in 2018 en verder worden ingezet om de regionale bedrijfsvoeringsstrategie ook op dit onderwerp verder te realiseren.

Ziekteverzuim
De aanpak die de laatste jaren is ingezet om het ziekteverzuim terug te dringen levert duidelijke resultaten op. Tussen augustus 2016 en juli 2017 is het voortschrijdend verzuimpercentage gedaald van 6,71% naar 5,28%.

De begeleiding sinds 2016 van leidinggevenden van afdelingen met een hoog verzuim door de verzuimcoach blijkt een succesvolle aanpak. In twee- of driegesprekken tussen leidinggevende, verzuimende medewerker en verzuimcoach is de insteek om te zoeken naar de achterliggende verzuimoorzaak. Vervolgens wordt in goed overleg bepaald of en zo ja op welke wijze de verzuimende medewerker weer een bijdrage kan leveren aan de organisatie.

Daarnaast dragen verzuimworkshops voor de leidinggevenden bij aan hun kennis van actuele ontwikkelingen en wetgeving op verzuimgebied. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid, waarbij het belangrijk is de wensen en behoeften van werknemers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan te kennen, blijft noodzakelijk. Vitaliteit en mobiliteit zijn hierin belangrijke thema's. Ook voor komend jaar wordt de nodige aandacht geschonken aan verzuim.