Wat mag het kosten?

Dit programma bestaat voornamelijk uit baten. De baten bestaan voor zo'n 85% uit de inkomsten vanuit de Algemene Uitkering van het Rijk. Daarnaast zijn de baten uit onroerendezaakbelastingen en dividenden van deelnemingen en beleggingen hier opgenomen. De baten dienen ter dekking van de lasten op de andere programma's.

De lasten op dit programma bestaan uit de financieringslasten (treasury) en een bijdrage aan de GR Drechtsteden voor de uitvoering van WOZ-taken en belastingheffing. Ook is een aantal onderdelen opgenomen die niet direct onder één van de andere programma's te plaatsen zijn. Bijvoorbeeld de stelposten uit de Algemene Uitkering, de post onvoorzien, te betalen vennootschapsbelasting (begroot € 0), resultaten van het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD), intergemeentelijk Project Management (iPM) en diverse algemene (betaalde) opdrachten voor derden.

In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves.

In het cirkeldiagram hiernaast wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

Totaal

€ -372.934

100,0%

Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen

  • Lasten
  • Baten
Bedragen x € 1000
OnderwerpBegroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten301.534301.028301.938299.704
Lasten-373-2.780-1.598-3.607
Saldo301.907303.808303.535303.311
Toevoeging reserves126.0865.8705.9195.969
Onttrekking reserves129.524
Mutaties reserves3.438-5.870-5.919-5.969
Totaal programma305.344297.938297.616297.342