Wat mag het kosten?

De lasten bestaan voor ruim de helft uit kosten van actieve grondexploitaties, die geactiveerd worden op de balans en op termijn moeten leiden tot opbrengsten uit grondverkopen. Bijna 30% van de lasten heeft betrekking op het beheer en exploitatie van vastgoed. Verder zijn de lasten opgenomen van het beheer van gronden (strategische verwervingen en gronden in erfpacht) en voorbereiding/planvorming voor de ontwikkeling van wijken. Daarnaast wordt een bijdrage aan de GR Omgevingsdienst ZHZ verstrekt voor het uitvoeren van de gemeentelijke taak met betrekking tot omgevingsvergunningen.
De baten bestaan uit grondverkopen, erfpacht, verhuur- en verkoopopbrengsten vastgoed en bouwleges.

In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves.
In het cirkeldiagram hiernaast wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal Ruimtelijke Ordening & Wonen

Totaal

€ 52.276.579

100,0%

Totaal programma Ruimtelijke Ordening & Wonen

  • Lasten
  • Baten
Bedragen x € 1000
OnderwerpBegroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten34.58824.36219.54617.844
Lasten52.27729.23123.03726.266
Saldo-17.689-4.869-3.491-8.422
Toevoeging reserves4.0735.7797.7582.627
Onttrekking reserves13.4067.6257.5517.404
Mutaties reserves9.3331.845-2074.778
Totaal programma-8.355-3.024-3.698-3.644