Wat mag het kosten?

De lasten bestaan voor ruim 75% uit materiële en personele uitgaven voor afvalinzameling en -verwerking (inclusief kwijtschelding afvalstoffenheffing). Daarnaast zijn hier de lasten opgenomen van het Duurzaamheidscentrum Weizigt en de opgaves Duurzaamheid en Water. Verder is er een bijdrage aan GR Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid voor gemeentelijke taken op het gebied van bodem, lucht, geluid en milieu.
De baten betreffen de opbrengsten van de afvalstoffenheffing en subsidies en bijdragen van derden voor het Duurzaamheidscentrum Weizigt en de opgave Water.

In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves.
In het cirkeldiagram hiernaast wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal Milieu & Duurzaamheid

Totaal

€ 18.063.563

100,0%

Totaal programma Milieu & Duurzaamheid

  • Lasten
  • Baten
Bedragen x € 1000
OnderwerpBegroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten15.23515.23615.23715.006
Lasten18.06417.29817.32217.082
Saldo-2.829-2.062-2.085-2.075
Toevoeging reserves1.003127131131
Onttrekking reserves1.401208235232
Mutaties reserves39781105101
Totaal programma-2.431-1.981-1.980-1.974