Wat zijn de indicatoren?

De indicatoren voor dit programma zijn vastgesteld bij de start van deze bestuursperiode (2014). Dit geldt ook voor de nul- en streefwaarden. Uitgangspunt is om indicatoren en nul- en streefwaarden alleen bij de Tussenbalans aan te passen.

Kengetal

0-waarde

Actuele waarde 

Streefwaarde 2018

Aantal geluidbelaste woningen boven de 65dB

1.645 (2012)

1.280 (2014)¹

1.100

Aandeel van het totaal aan huishoudelijk afval dat gescheiden wordt

48% (2008)

52% (2016)

60%

Verwachte energiebesparing gemeentelijk vastgoed

Nog in te vullen²

  1. Nieuwe cijfers komen beschikbaar bij het opstellen van de geluidbelastingkaarten 2016 (die eind 2017 beschikbaar komen).
  2. Uit bijlage H van de door de raad vastgestelde Vastgoednota d.d. 31-05-2016, blijkt dat de kengetallen kunnen worden benoemd als inventariserend onderzoek is gedaan naar de huidige staat van de kernportefeuille en de mogelijkheden om deze te verduurzamen. Najaar 2017 worden de eerste onderzoeken uitgevoerd om een beeld te krijgen van het besparingspotentieel op het energieverbruik.