Toelichting op de financiële positie en de risico's

In deze paragraaf geven we een toelichting op de financiële positie van het Grondbedrijf aan de hand van de risico’s in relatie tot de reserves. Dit geeft inzicht in het weerstandsvermogen, de financiële positie van het Grondbedrijf op de korte termijn (< 3 jaar) en de lange termijn (> 3 jaar).

Risico’s
Binnen de risico’s wordt conform de Nota grondbeleid 2009 en de Nota risicobeheersing en weerstandsvermogen onderscheid gemaakt tussen de positieve en negatieve risico’s binnen projecten en positieve en negatieve effecten ten opzichte van de reserve, de algemene risico's.

De positieve risico’s zijn de geprognosticeerde resultaten van de grond- en erfpachtexploitaties. De projectspecifieke risico’s hebben betrekking op de grondexploitaties. Om de onderhandelingspositie van de gemeente niet te schaden, gaan we niet inhoudelijk in op de risico’s. De risico’s hebben onder andere betrekking op de projecten Stadswerven, Leerpark, Gezondheidspark en Dordtse Kil IV. Hierbij moet worden gedacht aan risico’s met betrekking tot onzekerheden over kosten en opbrengsten, saneringsrisico’s en kans op archeologische vondsten.

De algemene risico’s zijn van toepassing op algemene uitgangspunten zoals deze worden gehanteerd bij de actualisatie van de grondexploitaties en risico’s die van toepassing zijn op alle grond- en erfpachtexploitaties. Dit heeft betrekking op bandbreedte op de parameters als kosten- en opbrengstenstijging die een beeld geven van de economische groeiverwachting.

Lange termijn (> 3 jaar)
In totaliteit rekent het Grondbedrijf met een risicobedrag per 01-01-2017 van € 20,60 miljoen. Dit is het totale risico over de volledige looptijd van grondexploitaties. Dit totaal aan risico’s nemen we niet volledig mee voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit. Hiermee voorkomen we dat de weerstandscapaciteit onnodig hoog moet worden gehouden voor risico’s die zich mogelijk pas in de verre toekomst voordoen.

Financiële positie Grondbedrijf
In de Prognose 2017 is aangeven dat als rekening wordt gehouden met de getroffen voorzieningen, de stand van de algemene reserve van het Grondbedrijf en de risico’s, het verwachte resultaat van het Grondbedrijf op de lange termijn € 39,29 miljoen POSITIEF bedraagt.

Tot en met 2017 worden de resultaten van de erfpachtexploitaties ook toegerekend aan de vermogenspositie van het grondbedrijf en vindt jaarlijks een afdracht plaats aan de algemene reserve Grondbedrijf. Met het vaststellen van de Kadernota 2018 (paragraaf 6.1, pagina 22) is besloten om de erfpachtexploitaties per 01-01-2018 niet meer toe te rekenen aan de vermogenspositie Grondbedrijf. Daarmee vallen deze jaarlijkse inkomsten weg, evenals de jaarlijkse afdracht die vanuit de algemene reserve Grondbedrijf aan de algemene reserve stad werd gedaan.
Dit heeft gevolgen voor de vermogenspositie. Bij de herziene berekening in het kader van de begroting bedraagt het resultaat van het Grondbedrijf € 27,07 miljoen POSITIEF.

Korte termijn (< 3 jaar)
De risico’s die zich binnen drie jaar kunnen voordoen, bepalen de benodigde weerstandscapaciteit. Dit wordt aangeduid als de norm voor het weerstandsvermogen. De norm voor het Grondbedrijf is bij Jaarrekening 2016 per 31-12-2016 vastgesteld op € 11,09 miljoen. Bij de actualisatie van de risico’s ten behoeve van de Begroting 2018 bedraagt de norm voor het weerstandsvermogen € 9,9 miljoen.

In het onderdeel 'verloop algemene reserve Grondbedrijf' staat een toelichting op het verloop van de algemene reserve Grondbedrijf. In 2017 en 2018 verwachten we een lichte toename van de reserve, maar deze toename is nog niet voldoende om met alleen de algemene reserve grondbedrijf de risico's binnen het grondbedrijf op te kunnen vangen. De toename van de algemene reserve Grondbedrijf en de afname van de risico's, levert een positieve bijdrage aan de verbetering van het weerstandsvermogen van de stad. Hierover wordt u ingelicht in de paragraaf Risicomanagement en Weerstandsvermogen binnen deze Begroting.

Boekwaarde ten opzichte van totale baten gemeente:

Begroting

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

A

Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf art. 38 lid a punt 1 BBV)

-

-

-

B

Bouwgronden in exploitatie ( cf. art. 38 lid b BBV)

40.758

40.459

28.157

C

Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV [dus exclusief mutaties reserves])

485.118

423.216

458.027

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

8%

10%

6%

Het verhoudingsgetal tussen boekwaarde van de MVA's en Bie's en de totale baten van de gemeente geeft een indicatie van het risico dat de gemeente loopt met haar grondexploitaties. Deze risico's zijn betrokken bij de bepaling van de omvang van het weerstandsvermogen en worden gemonitord middels het risicomanagement systeem. Dit kengetal is nieuw. De waarde die wij aan het kengetal toe moeten kennen, zal met het verloop van jaren duidelijker worden.

Economie
Naast de projectrisico’s, zijn de algemene risico’s opgenomen in het weerstandsvermogen. Deze zijn voor een groot deel het gevolg van de economische groeiverwachting en de omvang van de totale omzet van de portefeuille.

De ontwikkeling van de economie is vertaald in parameters voor inkomsten- en kostenstijging de komende jaren. Op dit moment wordt in de rapportages van het Rijk en de planbureaus geen aanleiding genoemd om de huidige verwachting bij te stellen. Bij de Voorlopige Prognose 2018 wordt dit opnieuw bezien. Een bijstelling van de hoogte van de parameters heeft invloed op het saldo van de projecten. Voor de projecten met een verliesvoorziening leidt dit direct tot een mutatie van de algemene reserve Grondbedrijf.

Toelichting totaal financiële positie
Op basis van de huidige exploitaties is het Grondbedrijf in staat om alle risico’s met inkomsten uit deze exploitaties op te vangen. Hierbij maken we de kanttekening dat een groot deel van de inkomsten pas in de verre toekomst worden gerealiseerd in het project Dordtse Kil IV.

Dat betekent dat de mogelijkheid blijft bestaan dat de komende jaren een beroep moet worden gedaan op de reserve van de stad. De risico's van het Grondbedrijf en de algemene reserve Grondbedrijf vormen samen met de overige risico's van de Gemeente Dordrecht en de algemene reserve stad het weerstandsvermogen.