Verlies en winstneming

Met betrekking tot de projecten met een nadelig exploitatieresultaat zijn verliesvoorzieningen gevormd. Dit is conform de nota Winst en Verliesneming 2004. Het afsluiten van de projecten betekent een definitieve verliesneming ten laste van de algemene reserve Grondbedrijf. De verliesneming is gelijk aan de al getroffen verliesvoorziening.

Vanaf 2018 worden de verliesvoorzieningen voor nadelige projecten niet gebaseerd op resultaten van de grondexploitaties op netto contante waarde (NCW) maar op de eindwaarde van het project. Dat leidt tot een extra verhoging van de reeds getroffen verliesvoorzieningen van € 9,3 miljoen waarvan € 2,7 miljoen ten laste van de algemene reserve Grondbedrijf wordt gebracht en het overige deel ten laste van de algemene reserve Stad.

De verwachting is dat nog in 2017 en 2018 een aantal projecten wordt afgesloten met een positief resultaat. Dit betreft in 2017 de projecten Johanna Nabererf, Rogam, Patersweg 1, Baanhoekweg, Amnesty Internationalweg en Spuiboulevard ANWB. Mogelijk vindt tussentijds nog winstneming plaats op projecten als gevolg van gewijzigde regels in de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) met betrekking tot winstneming.

Het definitieve resultaat van deze projecten wordt gestort in de algemene reserve van het Grondbedrijf. Naar verwachting bedraagt dit in 2017 en 2018 € 3,1 miljoen.