Visie grondbeleid in relatie tot de realisatie van doelstellingen begrotingsprgramma's

Het ruimtelijk beleid wordt vertaald in het Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen. Verantwoording en inzicht in de financiële consequenties van het gevoerde grondbeleid vindt plaats in de Prognose Grondbedrijf. Met financieel economische haalbaarheid (en financiële kaderstelling) als uitgangspunt, bestaat een wisselwerking tussen het grondbeleid en het ruimtelijke beleid.

De Structuurvisie en de daaraan gerelateerde investeringskaart vormt een van de onderleggers voor de toekomstige investeringen in de ruimtelijke ontwikkeling van Dordrecht. Het vervolg op de investeringskaart zoals deze is aangeboden aan de raad op 10 november 2015 is het uitwerken van kansenkaarten voor zowel woningbouw als kantoren/bedrijven. Uitgangspunt hierbij is dat Dordrecht inzet op schaalvergroting om de sociaaleconomische positie van Dordrecht en de Drechtsteden te verbeteren. Wonen kan hierbij als hefboom fungeren, zodat wordt ingezet op een fors hoger woningbouwprogramma. In maart 2017 is de kansenkaart wonen met een raadsinformatiebrief (RIB) aangeboden aan de raad en vormt het uitgangspunt voor de kwalitatieve en kwantitatieve opgave voor woningbouw in de komende 10 jaar. De kansenkaart kantoren/bedrijven wordt momenteel uitgewerkt. De kansenkaart wonen is gevoed door de ambitie van de gemeente met betrekking tot de woningbouwopgave om voor de komende 15 jaar in te zetten op de realisatie van zo'n 10.000 woningen. Een actief grondbeleid zou per locatie in overweging genomen kunnen worden om deze opgave mogelijk te maken.

Om de ruimtelijke doelstellingen te behalen, ontwikkelt de gemeente met derden een aantal projecten. Dit betreft onder ander de grondexploitaties Amstelwijck Businesspark, Westelijke Dordtse Oever/Dordtse Kil IV, Leerpark, Gezondheidspark, Stadswerven, en Wilgenwende. Daarnaast bezit de gemeente Dordrecht een groot aantal strategische locaties die in de toekomst kunnen worden ontwikkeld en worden gronden beheerd die uitgegeven worden in huur of (erf)pacht. Zelfbouw als doelstelling van het programma Ruimtelijke Ordening en Wonen wordt ingevuld met projecten als Vest, Johanna Nabererf, Stadswerven, Grote Hondring 20, Oudendijk 162, Papeterspad en de Iepenlaan 35.

Via deze begroting vindt er geen autorisatie plaats van grondexploitaties. Deze begroting is uitsluitend gebaseerd op eerder genomen raadsbesluiten. Indien bijstelling van de begroting aan de orde is, komt dit terug bij de Voorlopige Prognose 2018 voorafgaand aan de Jaarrekening 2017.