Verloop algemene reserve Grondbedrijf

De algemene reserve Grondbedrijf is het resultaat van de winst- en verliesnemingen in de grondexploitaties, de resultaten van de erfpacht-, huur- en pachtexploitatie, kosten van grondbeleid en vaste en incidentele afdrachten aan de algemene middelen.

Terugblik Jaarrekening 2016
Het totaal van de algemene reserve Grondbedrijf bedroeg per ultimo 2016 € 3,69 miljoen. De kosten en baten over het jaar 2016 waren groter dan de opbrengsten. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door toevoeging van positieve exploitaties aan de grondexploitatieportefeuille en het afnemen van de risico's.

Verwachting 2017, 2018 en verder
De algemene reserve Grondbedrijf wordt naar verwachting over het jaar 2017 en 2018 aangevuld met winst uit een aantal af te sluiten exploitaties. Deze zijn toegelicht in het onderdeel 'verlies en winstneming'. De verwachting is dat de algemene reserve Grondbedrijf zal toenemen tot € 6,92 miljoen per 31-12-2017. Vanaf 2018 wordt vanuit de algemene reserve Grondbedrijf € 2,0 miljoen afgedragen aan het programma Westelijke Dordtse Oever (WDO). De verwachting is dat daarmee de stand van de reserve Grondbedrijf per 31-12-2018 zal afnemen tot € 2,08 miljoen. Vanaf 2018 wordt een verbetering verwacht door winstneming door het afsluiten van positieve grondexploitaties (met name Drechtwerk B&S).