Grondbeleid in de gemeente Dordrecht

Het grondbeleid van de gemeente Dordrecht is vastgelegd in de Nota grondbeleid 2009 en is bedoeld om uitvoering te geven aan de ruimtelijke kaders die gesteld zijn binnen de Structuurvisie 2020. Een actualisatie van deze nota is in de auditcommissie van de vorige raad behandeld in december 2013. Op een aantal punten is deze nota nog verder uitgewerkt. Ook zijn de wijzigingen van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) uit 2016 nog verwerkt. De nieuwe nota Grondbeleid zal in 2017 ter besluitvorming worden voorgelegd. Het nieuwe grondbeleid laat zich het best kenmerken als situationeel grondbeleid. Per locatie wordt beschouwd welke ontwikkelstrategie het best past bij de doelstellingen en ambities van de gemeente Dordrecht.

Ondanks deze terughoudendheid vindt de gemeente Dordrecht het van belang bij gebiedsontwikkeling een sterke regierol te vervullen. In een vroeg stadium formuleert de gemeente programmatische en kwalitatieve uitgangspunten. Bij voorkeur worden hier met ontwikkelaars anterieure afspraken over gemaakt, evenals over het kostenverhaal. Mocht dit niet lukken dan zal met een exploitatieplan kostenverhaal en eventuele kwaliteitseisen worden afgedwongen.