Prognose verwachte resultaten totale grondexploitatie

Om inzicht te krijgen in de toekomstige positie van het Grondbedrijf, staat hieronder weergegeven wat de verwachting is van het verloop van de boekwaarde voor het gehele jaar 2017. De verwachte kosten en opbrengsten voor 2017 en verder zijn bijgesteld. Deze cijfers zijn conform de actualisatie van de projecten op basis van de Jaarrekening 2016.

Op basis van de meeste recente inzichten in de projecten, is de begroting geactualiseerd. De verwachting is dat de huidige begroting realistisch is, zeker gezien het feit dat de recente berichten van het Centraal Planbureau (CPB) onverminderd positief zijn met betrekking tot de economische ontwikkeling. De raming van de kosten en opbrengsten voor 2018 en verder wordt opnieuw kritisch bekeken bij de Voorlopige Prognose 2018. Indien hier wijzigingen uit voort vloeien, worden deze verwerkt bij de Voorlopige Prognose 2018 en wordt de wijziging van de begroting ter besluitvorming aangeboden.

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de boekwaarde weergegeven op basis van de huidige begroting.

Boekwaarde Bouwgrond in exploitatie (BIE) aan het begin van het begrotingsjaar 2017:

93,55

De geraamde investeringen in het begrotingsjaar 2017:

27,81

De geraamde opbrengsten in het begrotingsjaar 2017:

33,39

De geraamde rentelasten in het begrotingsjaar 2017:

1,18

Verwachte boekwaarde in BIE aan het einde van het begrotingsjaar 2017:

89,15

De geraamde nog te maken kosten (vanaf 1-1-2018)*:

56,58

De geraamde opbrengsten (vanaf 1-1-2018)*:

124,42

De geraamde rentelasten (vanaf 1-1-2018) *:

6,43

* een onderbouwing hiervan is terug te vinden in de bijlage van de Prognose 2017 die als basis heeft gediend voor de actualisatie bij de Jaarrekening 2016.

De geraamde kosten en opbrengsten moeten in samenhang worden bezien met de resultaten van de projecten.

Verwachting resultaat grondexploitaties 2017

NCW

Eindwaarde

Het geraamde eindresultaat 2017 EXCL. verliesvoorzieningen: (NCW per 1-1-2017 van de actieve Grondbedrijfcomplexen cf. Prognose 2017

-/- 22,47 (negatief)

-/- 27,74

Het geraamde eindresultaat 2017 INCL. verliesvoorzieningen: (NCW per 1-1-2017 van de actieve Grondbedrijfcomplexen cf. Prognose 2017

30,32 (positief)

34,19 (positief)

De totale projectportefeuille van de grondexploitaties laat een negatief resultaat zien. Dit is een som van positieve en negatieve exploitaties. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht negatieve grondexploitaties af te dekken met een verliesvoorziening. De verliesvoorzieningen zijn onttrokken aan de algemene reserve van het Grondbedrijf. De tabel laat zien dat de huidige portefeuille voor een deel bestaat uit positieve exploitaties. De ontwikkeling van de reserve Grondbedrijf, de risico’s en een toelichting op de totale financiële positie komt terug bij 'toelichting op de financiële positie en risico's'.