Wat mag het kosten?

De lasten bestaan voor zo'n 50% uit uitvoeringslasten voor dienstverleningstaken zoals publieksvoorlichting op alle terreinen van de gemeentelijke producten en dienstverlening en de verstrekking van documenten en gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie. Dordrecht voert deze taken ook uit voor drie andere Drechtsteden gemeenten. De afdracht van rijksleges betreft 10% van de lasten. De GR Drechtsteden ontvangt een bijdrage van 10% van de lasten voor de uitvoering van het beheer van basisregistraties. Tot slot beslaan de exploitatielasten van de Essenhof zo'n 30% van de lasten.
De baten bestaan vooral uit begraafrechten en secretarieleges (beide zo'n 40%) en de bijdragen van andere gemeenten voor de uitvoering van dienstverleningstaken.

In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves.
In het cirkeldiagram hiernaast wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal Dienstverlening

Totaal

€ 8.472.640

100,0%

Totaal programma Dienstverlening

  • Lasten
  • Baten
Bedragen x € 1000
OnderwerpBegroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten8.3467.9737.8527.852
Lasten8.4738.1678.1538.064
Saldo-127-194-301-211
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves299206201190
Mutaties reserves299206201190
Totaal programma17213-99-22