Wat mag het kosten?

De lasten bestaan voor bijna 60% uit de bijdragen aan de GR Dienst Gezondheid & Jeugd voor jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en tegengaan voortijdig schoolverlaten. Zo'n 20% van de lasten betreft de kapitaal- en exploitatielasten voor onderwijshuisvesting. 15% bestaat uit lokale subsidies voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en preventief jeugdbeleid. De overige uitgaven betreffen vooral de kosten van leerlingenvervoer en volwasseneducatie.
De baten bestaan uit rijksbijdragen voor voor- en vroegschoolse educatie, tegengaan voortijdig schoolverlaten en volwasseneneducatie.

In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves.
In het cirkeldiagram hiernaast wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal Jeugd & Onderwijs

Totaal

€ 62.854.140

100,0%

Totaal programma Jeugd & Onderwijs

  • Lasten
  • Baten
Bedragen x € 1000
OnderwerpBegroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten9.8168.8338.8338.833
Lasten62.85460.38260.42360.381
Saldo-53.038-51.548-51.590-51.548
Toevoeging reserves423273416416
Onttrekking reserves2.6722.4282.4302.347
Mutaties reserves2.2492.1552.0141.931
Totaal programma-50.789-49.394-49.575-49.616