Risico's

Op basis van een periodieke risico-inventarisatie krijgen we inzicht in de aard en omvang van het risicoprofiel. Wij definiëren een risico als: de kans op een niet te voorspellen gebeurtenis dat een effect (nadelig of positief) kan hebben op de organisatie, de doelen die zijn gesteld of de financiële (meerjaren)positie van de gemeente Dordrecht. Risico’s met financiële effecten worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit en bepalen daarbij mede de omvang van de ratio van het weerstandsvermogen.

Ter voorbereiding op de Begroting 2018 actualiseren we het laatst vastgestelde risicoprofiel, te weten dat van de Jaarstukken 2016 dat in april 2016 is opgesteld. Hiertoe doorlopen de sectoren en bedrijven hun huidige risicoprofiel, worden de risico’s voorzien van een eigenaar, worden de beheersmaatregelen doorgenomen en vindt bespreking ervan plaats binnen de managementteams.
Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in het beheersen van risico’s. Daarom is het van belang regelmatig stil te staan bij de risico’s die het bereiken van de doelstellingen in de weg staan en het gesprek hierover te organiseren.

De risico’s zijn geïnventariseerd met de volgende uitgangspunten:

  • risico’s met een structureel gevolg worden opgenomen met een impact van maximaal 3 keer het jaarlijkse gevolg. Wij gaan ervan uit dat er in een termijn van circa 3 jaar een structurele voorziening in de begroting is gevonden voor structurele risico’s.
  • de gemeente Dordrecht maakt onderscheid in risico’s voor de Stad en risico’s bij het Grondbedrijf (grondexploitatieprojecten). Alhoewel voor beide entiteiten een eigen risicoprofiel en weerstandsratio kan worden bepaald, gaat het uiteindelijk om de gezamenlijke weerstandsratio voor de gemeente als geheel.
  • de risico’s van de Grote Projecten zijn in de Naris-database opgenomen en worden verder verantwoord op de projectbladen.

In onderstaand uitklapbaar overzicht zijn de grootste risico’s van de gemeente Dordrecht (exclusief Grondbedrijf) ten tijde van het opstellen van de Begroting 2018 weergegeven. Deze volgt op het laatste overzicht uit de Jaarstukken 2016.

In het risicoprofiel is slechts een gering aantal veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de lijst bij de Jaarstukken 2016. De financiële omvang van de risico's van 'Nieuwe Dordtse Biesbosch' en 'extra schade aan wegen' zijn iets neerwaarts bijgesteld.

Verder zijn de risicoteksten van alle risico's uit de lijst nagelopen op actualiteit en hierdoor soms (in beperkte mate) herzien.

De grote risico's van het Grondbedrijf worden gevormd door de algemene risico's als gevolg van schommelingen in de economische groeiverwachting en risico's als gevolg van de kans op lagere grondopbrengsten en renteverliezen door vertraging. Deze worden niet hier maar in de paragraaf Grondbeleid nader toegelicht.

Het hierna volgende overzicht geeft een nadere uitleg van de risicogebeurtenissen en de beheersing ervan.