Structurele begrotingsruimte

De meerjarenbegroting is duurzaam in evenwicht. In alle jaren is er sprake van een begrotingsoverschot. Er is (beperkte) ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen in het begrotingssaldo.

De jaarschijven 2018-2020 sluiten met betere saldi's dan waarvan sprake was bij de Begroting 2017 (inclusief Eerste Bestuurlijke wijziging). In deze betere saldi's zijn bovendien diverse risico's afgedekt die in Begroting 2017 nog 'boven de markt hingen'. Langzaam werkt het ingezette economische herstel dan ook door in betere financiële omstandigheden voor de gemeente. Ondanks deze verbetering blijft de begroting onder druk staan. De bezuinigingen die de afgelopen periode zijn doorgevoerd hebben de 'lucht' uit de begroting gedrukt. Er is nagenoeg geen speelruimte om tegenvallers op te vangen. Een belangrijke opgave die resteert is het opvangen van de wegvallende precario opbrengsten à € 6,0 miljoen vanaf 2022.

Er zijn een aantal financiële kengetallen die inkleuring geven aan de structurele begrotingsruimte: structurele exploitatieruimte, belastingcapaciteit en grondexploitatie. Op deze kengetallen gaan we kort in.

Dat er beperkte financiële ruimte aanwezig is wordt bevestigd door het kengetal structurele exploitatieruimte. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hierbij wordt allereerst gekeken naar de structurele baten en structurele lasten. Deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten (waaronder gemeentefonds en OZB-opbrengsten) toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Het percentage schommelt fractioneel boven de 0%.

Het kengetal belastingcapaciteit laat zien welke belastingverhogingen (theoretisch) nog mogelijk zijn. De referentie voor deze verhoging wordt gevormd door het landelijk gemiddelde. Deze onbenutte belastingcapaciteit bedraagt ongeveer € 4,0 miljoen. Dit kan wanneer noodzakelijk worden ingezet voor verbetering van de exploitatie. Deze oplossing past echter niet bij ons terughoudende tarievenbeleid ten aanzien van lokale lasten.

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitaties een forse impact kunnen hebben op de financiële positie van de gemeente. Het kengetal grondexploitaties geeft aan hoe groot de grondpositie is ten opzichte van de totale geraamde baten. Dit kengetal toont een duidelijk dalend verloop. Dit betekent dat de impact van de grondexploitaties relatief kleiner wordt ten opzichte van de totale financiële huishouding. Eventuele afwijkingen werken hierdoor minder sterk door op het totale beeld.