Eigen vermogen en schuldpositie

Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Voorzien is dat het eigen vermogen tot en met eind 2018 afneemt met € 17,1 miljoen naar € 395,3 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van de geplande inzet op de realisatie van projecten en beleidswensen. Dit resulteert echter niet in een verslechtering van de solvabiliteitsratio. Deze ratio loopt tot en met 2021 naar verwachting op tot 53%.

De netto schuldquote kent voor de Begroting 2018-2021 een dalend verloop van 67% naar 58%. Deze daling wordt veroorzaakt door aflossingen op lang aangetrokken vreemd vermogen. Herfinanciering is vooralsnog niet nodig, omdat geplande investeringen gedekt kunnen worden uit bijdragen van derden, vrijvallende beleggingen en kasgeldleningen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat een netto schuldquote boven de 100% een zorgelijke waarde weergeeft en een quote boven de 130% alarmerend is. De schulden (aflossingen en rente) gaan dan namelijk een onverantwoord groot beslag leggen op de exploitatie. Deze situatie is in Dordrecht niet aan de orde.