Lokale lasten

Op het terrein van de lokale lasten voert Dordrecht een terughoudend tarievenbeleid. De lokale lastendruk wordt grotendeels gevormd door de woonlasten. Tot de woonlasten worden gerekend de OZB-, riool- en afvalstoffenheffing, die zich als volgt hebben ontwikkeld.

Bedragen x € 1

2015

2016

2017

Indexering

2018

Gem. WOZ-waarde

153.000

158.000

162.000

OZB-eigenaar

202,27

199,05

198,61

1,7%

197,96

Afvalstoffenheffing

258,24

269,52

271,32

1,7%

275,88

Rioolheffing eigenaar

90,20

90,81

91,40

4,00%

95,06

Rioolheffing gebruiker

80,52

81,00

81,48

4,00%

84,72

Ontwikkeling lastendruk

631

640

643

654

Stijging

1,3%

1,4%

0,5%

1,7%

Uit bovenstaande tabel volgt dat de totale woonlasten in Dordrecht in 2018 met 1,7% stijgen ten opzichte van 2017. Voor meer informatie en relevante uitgangspunten over de diverse lokale heffingen verwijzen we naar de paragraaf Lokale heffingen.