Wat mag het kosten?

De lasten bestaan voor bijna 50% uit, door de Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden (GRD), te verstrekken bijstandsuitkeringen. Daarnaast gaat ruim 20% van het budget naar de GRD voor de sociale werkvoorziening, 10% voor taken op het gebied van re-integratie en participatie, 5% voor armoedebeleid en 15% voor de totale uitvoeringskosten van de GRD.
De baten betreffen de van het Rijk ontvangen BUIG-middelen, ter dekking van (een deel van) de kosten.

In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves.
In het cirkeldiagram hiernaast wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal Werk & Inkomen

Totaal

€ 107.197.575

100,0%

Totaal programma Werk & Inkomen

  • Lasten
  • Baten
Bedragen x € 1000
OnderwerpBegroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten48.33048.33048.33048.330
Lasten107.198105.532103.903103.736
Saldo-58.868-57.202-55.573-55.406
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves71706967
Mutaties reserves71706967
Totaal programma-58.797-57.133-55.505-55.339