Wat zijn de indicatoren?

De indicatoren voor dit programma zijn vastgesteld bij de start van deze bestuursperiode (2014). Dit geldt ook voor de nul- en streefwaarden. Uitgangspunt is om indicatoren en nul- en streefwaarden alleen bij de Tussenbalans aan te passen.

De daling van het aantal beschikte participatieplekken (637 op 01-07-2016 versus 434 op 01-07-2017) komt doordat de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) er in 2017 voor gekozen heeft om het totaal van 750 participatieplekken voor alle zes de Drechtsteden gemeenten te beschikken.

Kengetal

0-waarde

Actuele waarde

Streefwaarde 2018

Vergroten arbeidsparticipatie

1.1. Ontwikkeling totale werkloosheid Drechtsteden (WW en Wwb) ten opzichte van landelijk gemiddelde¹

WW: +1,3%
(Ned +0,7%)

Wwb:+10,2%
(Ned +4,8%)

(Ontwikkeling 2014-2015, peildatum 1 januari)

WW: -13,1%
(Ned -15%)

Wwb: +14,9%2
(Ned +12,9%)

(01-07-2017)3

≤ Landelijk gemiddelde

Participatieplekken

2.1. Omvang groep uitkeringsgerechtigden met een verdienvermogen van minder dan 50% van het minimumloon.

Regionaal 3.800, waarvan ca. 1.900 uit Dordrecht4

2.014
(01-07-2017)

≤ 0-waarde 

2.2. Aantal gerealiseerde participatieplekken in Dordrecht (op elke plek kunnen 2 kandidaten deelnemen)

0

434
(01-07-2017)

minimaal 250

2.3. Aantal plaatsingen Dordtse kandidaten 

0

361
(01-07-2017)

400 (50% meervoudig lokale ambitie)

Toelichting: bron voor kengetal 1.1 is UWV/SDD/CBS, bron voor kengetallen 2.1 tot en met 2.3 is SDD.

  1. De 0-waarde beschrijft de stijging/daling van de werkloosheid tussen 01-01-2014 en 01-01-2015.
  2. Tussen 01-01-2017 en 01-07-2017 daalde het aantal bijstandsuitkeringen in Dordrecht met 1,2%.
  3. De actuele waarde beschrijft de stijging/daling van de werkloosheid tussen 01-01-2014 en 01-07-2017.
  4. Cijfer is nog niet gefilterd op vrijgestelden en reeds actieve vrijwilligers.