Wat willen we bereiken?

Als gemeente willen we dat inwoners actief zijn in de samenleving en niet geïsoleerd raken. Dit kan door te werken, maar ook door op andere manieren maatschappelijk nuttig bezig te zijn (denk aan vrijwilligerswerk, dagbesteding of andere vormen van participatie). Het terugdringen van werkloosheid (en dus het vergroten van de arbeidsparticipatie) doen we in regionaal verband met de andere vijf Drechtsteden gemeenten. Lokaal hebben we de verantwoordelijkheid om aanbod te creëren voor inwoners aan de onderkant van de arbeidsmarkt dat past bij hun mogelijkheden; maatwerk voor inwoners met een verdiencapaciteit van < 50% van het wettelijk minimumloon.

Doelstellingen