Wat mag het kosten?

De lasten betreffen werkzaamheden in de openbare ruimte. Wegen en riolering zijn met beide zo'n 30% van de lasten de grootste onderdelen, gevolgd door de groenvoorziening met zo'n 20% van de lasten. De overige lasten betreffen de openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en -meubilair, constructies en speelvoorzieningen. De kapitaallasten betreffen met name afschrijving en rente op gerealiseerde investeringen in aanleg van wegen en riolen. De overige lasten betreffen met name de groenvoorziening, onderhoud, storting in een spaarvoorziening riolen en kwijtschelding van rioolheffing. Naast eigen personeel wordt de GR Drechtsteden (Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden) ingezet.
De baten betreffen met name de opbrengsten uit rioolheffing, precariobelasting en verrekeningen met derden voor uitgevoerde werkzaamheden.

In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves.
In het cirkeldiagram hiernaast wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal Leefbaarheid & Stedelijk Beheer

Totaal

€ 35.910.373

100,0%

Totaal programma Leefbaarheid & Stedelijk Beheer

  • Lasten
  • Baten
Bedragen x € 1000
OnderwerpBegroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten19.76420.20520.66420.873
Lasten35.91039.50037.74236.418
Saldo-16.146-19.296-17.078-15.545
Toevoeging reserves18.3349.42014.04415.851
Onttrekking reserves13.3636.9929.3089.519
Mutaties reserves-4.971-2.428-4.736-6.331
Totaal programma-21.117-21.724-21.814-21.877