Toerekening van overhead

De overheadkosten mogen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet verdeeld worden over de taakvelden, met uitzondering van de overhead die toerekenbaar is aan grondexploitaties en investeringen. In de Begroting 2017 kozen we ervoor de overheadverdeling óók zichtbaar te maken in de Dordtse productbegroting, die enigszins op zichzelf staat ten opzichte van de verplichte taakveld-begroting. Omdat deze toerekening arbitrair is en leidt tot extra complexiteit is besloten alleen de indeling van het nieuwe BBV te volgen en geen overhead meer (intracomptabel) toe te rekenen aan programma's en producten, behalve de grondexploitaties. Van de € 35,7 miljoen overhead wordt € 1,0 miljoen toegerekend aan de grondexploitaties en dus geactiveerd op de balans (en uiteindelijk gedekt uit de grondverkopen).

Voor het toerekenen aan producten en diensten ten bate van de VPB-aangifte (vennootschapsbelasting), verrekening met derden, subsidies en/of het bepalen van (maximaal kostendekkende) leges, worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de Begroting 2017. De totale overheadkosten worden naar rato verdeeld over de directe loonkosten die samenhangen met het betreffende product/dienst.