Apparaatskosten en verhouding lonen/overhead

Ten opzichte van de lonen die direct aan een taakveld zijn toe te rekenen (€ 33 miljoen) komt er ongeveer eenzelfde bedrag aan overhead (€ 35 miljoen) bij op de programma's/producten. Met andere woorden: de integrale uurtarieven van het personeel bestaan voor ongeveer de helft uit overheadkosten. De overhead uitgedrukt in een percentage van de totale loonkosten bedraagt 71% (€ 35,6 miljoen/€ 50,4 miljoen).

Bedragen x € 1.000

Overhead in relatie tot loonkosten

Begroot 2018

Begroot 2017

Loonkosten formatie direct aan taakveld toe te rekenen

33.341

31.223

Loonkosten formatie overhead

12.849

13.210

Overige loonkosten (bestuur, boventallig, gedetacheerd, ORT, etc.)

4.212

5.921

Totale kosten

50.403

50.354

De loonkosten formatie zijn gestegen als gevolg van de loonsverhogingen uit de nieuwe CAO en door premieaanpassingen (Kadernota 2018). Daarnaast zijn de loonkosten voor beveiliging museum verschoven van overhead naar direct aan het taakveld musea toe te rekenen. De overige loonkosten zijn gedaald als gevolg van het begroten van één wethouder minder (Kadernota 2018) en afbouw van boventallig en gedetacheerd personeel.