Relevante ontwikkelingen in projecten

Omdat relevante informatie met betrekking tot de “grote projecten” in de projectbladen is terug te lezen houden we de informatie hierover beperkt. Bij de Jaarrekening 2016 is gemeld dat project Belthurepark is beëindigd en daarom is het projectblad voor dat project niet meer in de begroting opgenomen. Er zijn nog zes grote projecten waarvoor een projectblad wordt opgesteld: Gezondheidspark, Westelijke Dordtse Oever (WDO), Stadswerven, Leerpark, Dordt West en Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Indien er voor de overige projecten ontwikkelingen zijn, wordt de raad op de hoogte gebracht door middel van separate raadsinformatiebrieven of wordt om besluitvorming gevraagd door middel van separate raadsvoorstellen.

In 2017 hebben twee grote ontwikkelingen centraal gestaan. De bestemmingsplannen voor Dordtse Kil IV en de A16/N3 zijn vastgesteld en de planologische procedure als gevolg van de beëindiging van het project Belthurepark is gestart. Beide ontwikkelingen hebben een grote impact op de stad en de gemeentelijke organisatie.

Dat geldt zeker ook voor de groeiambitie die onlangs door college en raad is uitgesproken. College en raad streven ernaar om 10.000 woningen toe te voegen aan de bestaande woningvoorraad gedurende een periode van 15 tot 20 jaar. Deze groeiambitie heeft tot doel de sociaal-economische positie van de stad te versterken en te voldoen aan de toenemende vraag naar woningen. Het komende half jaar en de eerste helft van 2018 zullen in het teken staan van deze groeiambitie die zal worden vertaald naar opgaven en (herdefiniëring van) projecten. Om deze opgave te kunnen realiseren zal er ook fors ingezet moeten worden op de interne en externe bereikbaarheid van de stad.

De ontwikkelingen rond de Spuiboulevard en de Spoorzone lenen zich bij uitstek om de groeiambitie waar te maken. Wij stellen voor om in de toekomst ook voor dit (grote) project een projectblad op te stellen en de raad zo over de voortgang te informeren. Op dit moment is een projectblad nog niet aan de orde omdat het project zich nog in de onderzoeksfase bevindt en de definitieve kaders nog moeten worden vastgesteld. In 2017 zijn voorstellen aan college en raad voorgelegd om dit project te starten. De projectdefinitie is nog in de maak en moet worden bijgesteld naar aanleiding van de hiervoor vermelde groeiambitie.

De eerste stappen om de problematiek rond de N3 aan te pakken zijn inmiddels gezet. Rijkswaterstaat is de initiatiefnemer en belangrijkste uitvoerder van dit project. De gemeenten Dordrecht en Papendrecht en de Drechtsteden worden door Rijkswaterstaat intensief betrokken bij de planvorming en communicatie. De afstemming van dit belangrijke infrastructurele project met andere projecten (met name de aanpak van het knooppunt N3/A16) vraagt om een stevige gemeentelijke/regionale organisatie.

Zoals aangegeven is een belangrijke mijlpaal bereikt bij de ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever (WDO), met name Dordtse Kil IV. De bestemmingsplannen voor Dordtse Kil IV en de A16/N3 zijn vastgesteld. De termijn voor eventuele procedures (tot aan de Raad van State) is daarmee gaan lopen. Bij een positieve uitkomst van die procedures kan daadwerkelijk met de ontwikkeling gestart worden. De start van de uitgifte van bedrijfskavels op Dordtse Kil IV sluit goed aan op de ontwikkeling van Dordtse Kil III. Door de uitgifte van een groot deel van de zuidwesthoek van Dordtse Kil III is het aantal beschikbare kavels voor grote bedrijven immers beperkt geworden.

De herstructurering van Dordtse Kil I en II verloopt volgens een natuurlijke weg. De herontwikkeling van het Drechtwerk-terrein springt uiteraard in het oog, maar ook op kleinere kavels zijn ontwikkelingen te bespeuren. De aantrekkende markt heeft een positieve werking op de ingebruikname van leegstaande panden en er wordt weer geïnvesteerd in verouderde gebouwen. De inbreng van de gemeente bij die ontwikkelingen kan worden beperkt, aangezien de markt op dat vlak zelfstandig opereert. In de zeehaven zijn twee bedrijveninvesteringszones (BIZ-zones) inmiddels werkelijkheid geworden. Onze blik is nu op Dordtse Kil I en II en Amstelwijck-est gericht om ook daar BIZ-zones te vormen.

De samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam staat op dit moment in het teken van de wens om het noordelijk deel van Duivelseiland in exploitatie te nemen. Hierover vinden gesprekken met Rijkswaterstaat plaats. De ontwikkeling van dit bedrijventerrein zou een forse impuls leveren aan onze gezamenlijke doelstellingen (economische activiteiten, werkgelegenheid, duurzaamheid).

De gesprekken met het Albert Schweitzerziekenhuis over de voortgang van het project Gezondheidspark zijn in 2017 voortgezet. Partijen hebben afgesproken om – op basis van de samenwerkingsovereenkomst – een onafhankelijke deskundige een advies te laten opstellen over de uitleg van de samenwerkingsovereenkomst, met name de financiële verplichtingen over en weer. Deze deskundige heeft inmiddels een advies uitgebracht. Op basis van dit advies worden de gesprekken met het ziekenhuis gecontinueerd. Met de ontwikkelaar van de woontorens aan de Overkampweg zijn inmiddels afspraken gemaakt om de bouw te bespoedigen. Uiterlijk mei 2018 moet de grond voor de tweede toren zijn afgenomen.

De ontwikkeling van Businesspark Amstelwijck blijft nog steeds achter op de verwachtingen. De stagnatie van gronduitgiften valt samen met de vraag wat met het gebied boven de Kilweg staat te gebeuren. Het sportpark en de Refaja-locatie komen (op termijn) vrij voor herontwikkeling, tezamen met de A16- en spoorzone. Door het gebied in zijn geheel opnieuw in beschouwing te nemen, verwachten wij een meer passende invulling te vinden. Op dit moment wordt de visie op dit gebied uitgewerkt en wordt een projectdefinitie opgesteld. Het streven is ambitieus: over een half jaar willen we starten met de uitvoering van een nieuw gedefinieerd project.

Op het Leerpark is de woningbouw gestart. Deze verloopt voorspoedig. De ontwikkeling van bedrijfskavels door de ontwikkelaar is daarentegen gestagneerd (na de realisatie van de supermarkt). Door de verplichte afname van de gronden heeft dat voor de gemeentelijke grondexploitatie geen negatieve gevolgen, maar de achterliggende doelstellingen (economische activiteiten en werkgelegenheid) zijn daar niet mee gediend. De druk op de ontwikkelaar blijft daarom onverminderd plaats vinden. Het door de gemeente zelf uit te geven perceel kan mogelijk als vliegwiel dienen door deze een (tijdelijke) bestemming te geven.

De realisatie van de Nieuwe Dordtse Biesbosch staat op stapel. De eerste aanbestedingen hebben onlangs plaatsgevonden. De gesprekken met onze samenwerkingspartners over (de overdracht van) het beheer van het gebied verlopen vlot. De realisatie van de eerste fase van de Landbouwweg is afgerond. De tweede fase start medio 2018, nadat door Evides een overkluizing is gerealiseerd.

De bouw van de waterwoningen en woningen in particulier opdrachtgeverschap op Stadswerven bevindt zich in een afrondende fase. Op korte termijn wordt de verkoop van een deelperceel ten behoeve van een collectief (het Mini-dorp) verwacht. Met de ontwikkelaar wordt momenteel nog gesproken over de ontwikkeling van het bouwplan 'Americana'. Aan de andere zijde van het Wantij is de transformatie van het Regiokantoor door de formele gunning een stap dichterbij gekomen.

Na een succesvolle aanbesteding van een perceel aan de Patersweg wordt verwacht dat het project Dordt West ook in de tweede helft van 2017 en in 2018 enkele impulsen zal krijgen door aanbestedingen van kavels. Op de Provada is een aantal van die percelen gepresenteerd. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouwenveloppen. De ontwikkelingen in de wijk Wielwijk verlopen conform de vorig jaar gemelde verwachtingen. Woonbron is gestart met de sloop van de eerste flat aan de M.H. Trompweg en heeft haar grondposities in de markt gezet. Na selectie van een marktpartij wordt gestart met de herontwikkeling van de Tromptuinen. Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure zal de gemeente overgaan tot de uitgifte van zelfbouwkavels in het Wielwijkpark.

Naast de grote projecten zijn er nog enkele vermeldenswaardige zaken. De hotelontwikkeling aan de Blekersdijk/het Vrieseplein is niet tot stand gekomen. De grondeigenaren en beoogde koper/exploitant zijn niet tot een overeenkomst gekomen. Onze inspanningen zijn daarom gestaakt. De vorig jaar voor particulier opdrachtgeverschap toegevoegde locaties zijn inmiddels in de voorverkoop gegaan.

Voor een uitgebreide toelichting op de voortgang van de grote projecten Gezondheidspark, Leerpark, Westelijke Dordtse Oever, Stadswerven, Dordt West en de Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt verwezen naar de bijlagen.

Prioriteiten 2018
De door college en raad uitgesproken groeiambitie staat in 2018 centraal. De projecten die aan die groeiambitie een belangrijke bijdrage kunnen leveren zullen de hoogste prioriteit krijgen. Dat betekent dat stevig wordt ingezet op de bestaande projecten Stadswerven, Gezondheidspark en Amstelwijck en het nieuwe project Spoorzone/Spuiboulevard. Op Stadswerven zijn de inspanningen gericht op het versnellen van gronduitgiften en bouwen. Bij de andere projecten zal in eerste instantie gewerkt worden aan een nieuwe projectdefiniëring, waaronder het herijken van het gewenst programma naar woningbouw.

Nu de bestemmingsplannen zijn vastgesteld, kan de herontwikkeling van Dordtse Kil IV voortgezet worden. Het verdere verloop van de bestemmingsplanprocedures en het opstellen van marketing- en uitgiftestrategieën zullen in 2018 plaatsvinden. Met Rijkswaterstaat wordt ook intensief gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoerende werkzaamheden om de A16/N3 aan te pakken.